0
 •  x 
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας

Όροι χρήσης

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπος «http://eshop.karavasp.gr» (στο εξής «Ιστότοπος») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “ ΚΑΛΟΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ ΑΕ ” που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής επί της οδού Ορτανσίας  αρ. 29 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 98106687 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 8626501000 (εφεξής “η Εταιρεία”), η οποία αποτελεί και την αποκλειστική νόμιμη δικαιούχο του παρόντος Ιστοτόπου και του ως άνω ονόματος χώρου (domain name) με το οποίο αυτή συνδέεται.

1.2 Ο επισκέπτης, ο χρήστης ή το εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενοι άπαντες οι ανωτέρω χάριν συντομίας “Αποδέκτης” και η χρήση του όρου αυτού στο παρόν θα λογίζεται ότι αναφέρεται συνολικά σε όλους τους ανωτέρω), ως και ο Επαγγελματίας Χρήστης ή εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου, θα πρέπει να αναγνώσει με επιμέλεια και προσοχή ως επίσης και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, το προσάρτημα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το προσάρτημα περί προσωπικών δεδομένων και το προσάρτημα περί της πολιτικής απορρήτου που ακολουθούν, τα οποία αποτελούν ένα αδιαίρετο και αδιάσπαστο σύνολο με το παρόν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, κατανοώντας ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ αυτού και της Εταιρείας, η αναντίρρητη αποδοχή της οποίας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πλοήγηση στον Ιστότοπο και τη χρήση των Υπηρεσιών αυτού.  

1.3 Ο Ιστότοπος έχει ως στόχο, κάνοντας, μεταξύ άλλων, χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου και ιδίως  τεχνολογιών και μέσων πολυμεσικής πληροφόρησης, να εκμεταλλευτεί τη δύναμη που αυτά παρέχουν, προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στον τελικό χρήστη/καταναλωτή με το μικρότερο δυνατό κόστος, στα πλαίσια της λειτουργίας του Ιστοτόπου, όπως αυτή ενδελεχώς περιγράφεται στο υπό 2 στοιχείο του παρόντος. 

1.4 Ο Ιστότοπος έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του και οι αποδέκτες των υπηρεσιών του οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή τη χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης, θα πρέπει να απέχουν από την επίσκεψη ή τη χρήση του Ιστοτόπου.

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η Λειτουργία του Ιστοτόπου συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι:

 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, να τροποποιήσει, να εμπλουτίσει ή να μεταβάλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Ιστότοπο κάθε προϊόν και καθεμία από τις ανωτέρω υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει ή να προσθέσει και νέες Υπηρεσίες και προϊόντα στα πλαίσια του σκοπού της και των προοπτικών ανάπτυξής της.
 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΧΡΗΣΤΗ Η΄ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

3.1 O επισκέπτης, ο χρήστης καθώς και το εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενοι άπαντες οι ανωτέρω χάριν συντομίας “Αποδέκτης” και η χρήση του όρου αυτού στο παρόν θα λογίζεται ότι αναφέρεται συνολικά σε όλους τους ανωτέρω), θα πρέπει να είναι ενήλικας και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου από ανηλίκους που βρίσκονται στην κηδεμονία του.

3.2 Ο Αποδέκτης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο όπως ισχύει (NETIQUETTE), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτού.

3.3 Ο Αποδέκτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο. Απαγορεύεται ακόμα ρητά η υιοθέτηση από τον Αποδέκτη πράξεων που συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή παράβαση του παρόντος ή κάθε ειδικότερης σύμβασης που ενδέχεται να συνάψει η Εταιρεία με τον Αποδέκτη και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη ή παράνομη πρακτική, επιφυλασσομένης της Εταιρείας να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. 

3.4  Ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα παρέχει προς τον Ιστότοπο τα πραγματικά του προσωπικά στοιχεία, τον οποίο βαρύνει απολύτως και η σχετική ευθύνη. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά, ως και κάθε άλλη πληροφορία ή ψηφιακό αρχείο που θα διαθέσει στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή, ούτε να οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόκληση αναληθών παραστάσεων σε τρίτους, ούτε με κανένα τρόπο να παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις του Συντάγματος και του Αστικού, Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου, ή να γεννούν κάθε είδους διακρίσεις που βαίνουν σε βάρος της αξίας του ανθρώπου ως και κάθε μορφής ζωής, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

3.5 Ο Αποδέκτης συναινεί ρητά διά του παρόντος και με την παροχή των ως άνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων ότι παρέχει προς την Εταιρεία τη ρητή συναίνεσή του αυτά να τηρηθούν σε βάση δεδομένων που η Εταιρεία τηρεί και να χρησιμοποιηθούν τόσο από την τελευταία και από κάθε πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από αυτήν για κάθε σχετική με την λειτουργία του Ιστοτόπου επικοινωνία, ως και από κάθε τρίτο πρόσωπο, Επαγγελματία ή Συνεργάτη της, κατόπιν αιτήματός του για την παροχή κάποιας Υπηρεσίας από αυτόν ή την παροχή οικονομικής προσφοράς. Η επικοινωνία θα μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως e-mail, sms ή τηλεφωνική κλήση.

3.6 Ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (π.χ. των φωτογραφιών ή video ως και κάθε άλλο στοιχείο), μόνο για την ενδεδειγμένη και εγκεκριμένη από την Εταιρεία ανά περίπτωση χρήση. 

3.7 O Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες ή τα ψηφιακά αρχεία που θα αναρτά ή θα διοχετεύει στον Ιστότοπο θα είναι απολύτως ελεγμένα με δική του μέριμνα ώστε να μην περιέχουν οποιοδήποτε κακόβουλο ή εν γένει βλαβερό λογισμικό (malware) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή καθυστέρηση στους servers ή τα συστήματα της Εταιρείας και παντός τρίτου με τον οποίο αυτή συνεργάζεται, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές ή τους servers των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά ιούς, trojans, worms κ.λπ., ούτε κάποιο άλλο αρχείο ή λογισμικό που θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα της Εταιρείας, των εργαζομένων σε αυτήν, των συνεργατών της και κάθε επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους του Ιστοτόπου. 

3.8 Ρητά επίσης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τεχνικό ή μη τρόπο παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου στη λειτουργία του Ιστοτόπου, χωρίς ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

3.9 Ο Αποδέκτης όταν δημιουργήσει λογαριασμό στον Ιστότοπο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου του περιεχομένου του. Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου από τρίτα πρόσωπα και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Log out) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος όρου.

3.10 Ο Αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα απέχει από κάθε υβριστική, προσβλητική ή ρατσιστική ανάρτηση στον Ιστότοπο και, σε περίπτωση ανάρτησης κριτικής, αυτή θα πρέπει να είναι γόνιμη και αντικειμενική, εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.  

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

4.1 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δύνανται να συμβάλλονται με την Εταιρεία είτε με την πλήρη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στον Ιστότοπο, είτε με ad hoc σύμβαση που θα καταρτίσει με την Εταιρεία ανάλογα με την μορφή και το πλαίσιο της συνεργασίας του.

4.2 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τόσο το περιεχόμενο στο παρόν Γενικό Πλαίσιο Όρων Χρήσης, όσο και κάθε επιμέρους όρο που τίθεται με τις ad hoc κατά περίπτωση συμβάσεις που ενδέχεται να καταρτίσουν με την Εταιρεία, ενώ οφείλουν, κατά την συνεργασία τους με τον Ιστότοπο να τηρούν κάθε θεσπισμένη νομική διάταξη τόσο του Εθνικού, όσο και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο όπως ισχύει (NETIQUETTE).

4.3 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δεσμεύονται και βαρύνονται απολύτως με τη σχετική ευθύνη ότι θα παρέχουν προς τον Ιστότοπο τα πραγματικά τους προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά την επωνυμία, την διεύθυνση της επαγγελματικής τους έδρας, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους και του ορισμένου για την επικοινωνία με τον Ιστότοπο και τους επισκέπτες, τους χρήστες ή τα μέλη του προσώπου τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, αριθμοί fax, διεύθυνση e-mail, domain names των επαγγελματικών τους ιστοσελίδων κ.λπ.), το ακριβές αντικείμενο και πεδίο δραστηριότητάς. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά, ως και κάθε άλλη πληροφορία ή ψηφιακό αρχείο που θα διαθέσει στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή, ούτε να οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόκληση αναληθών παραστάσεων σε τρίτους. Περαιτέρω, τα ως άνω παρεχόμενα στοιχεία δεν θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις του Συντάγματος και του Αστικού, Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Διαφήμισης, στον Αθέμιτο Ανταγωνισμό, στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και στην Προστασία της Προσωπικότητας, ούτε να περιέχουν ή να γεννούν κάθε είδους διακρίσεις που βαίνουν σε βάρος της αξίας του ανθρώπου ως και κάθε μορφής ζωής, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

4.4 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες συναινούν ρητά διά του παρόντος (και με την παροχή των ως άνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων) ότι παρέχουν προς την Εταιρεία τη ρητή συναίνεσή τους αυτά να τηρηθούν σε βάση δεδομένων, με κατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και το είδος των παρεχόμενων από αυτούς προϊόντων και υπηρεσιών, που η Εταιρεία τηρεί και να χρησιμοποιηθούν τόσο από την τελευταία και από κάθε πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από αυτήν για κάθε σχετική με τη λειτουργία του Ιστοτόπου επικοινωνία, ως και από κάθε τρίτο πρόσωπο, χρήστη του Ιστοτόπου ή Συνεργάτη της, κατόπιν αιτήματός του για την παροχή κάποιας Υπηρεσίας από αυτόν ή την παροχή οικονομικής προσφοράς.

4.5 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να σέβονται και να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της ορθής και ακώλυτης λειτουργίας του Ιστοτόπου, μεριμνώντας ώστε όλες οι πληροφορίες ή τα ψηφιακά αρχεία που θα αναρτούν ή θα διοχετεύουν στον Ιστότοπο θα είναι απολύτως ελεγμένα με δική τους μέριμνα ώστε να μην περιέχουν οποιοδήποτε κακόβουλο ή εν γένει βλαβερό λογισμικό (malware) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή καθυστέρηση στους servers ή τα συστήματα της Εταιρείας και παντός τρίτου με τον οποίο αυτή συνεργάζεται, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές ή τους servers των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή μελών του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά ιούς, trojans, worms κ.λπ., ούτε κάποιο άλλο αρχείο ή λογισμικό που θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα της Εταιρείας, των εργαζομένων σε αυτήν, των λοιπών επαγγελματιών-συνεργατών της και κάθε επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου. 

4.6 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου με την έναρξη της συνεργασίας τους με την Εταιρεία και τον Ιστότοπο, παρέχουν ρητά τη συναίνεσή τους να δέχονται κάθε είδους επικοινωνίες, προσκλήσεις, αιτήματα για οικονομικές προσφορές στα πλαίσια της περιγραφόμενης στο υπό 2 του παρόντος Λειτουργίας του Ιστοτόπου. 

4.7 Οι Επαγγελματίες-Χρήστες του Ιστοτόπου δεσμεύονται, με την επιφύλαξη ειδικότερης σύμβασής τους με την Εταιρεία, να ανταποκρίνονται άμεσα ή σε κάθε περίπτωση στον απολύτως αναγκαίο χρόνο σε κάθε επικοινωνία της Εταιρείας με αυτούς.

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

5.1 Σε ειδική ενότητα του Ιστοτόπου περιέχονται και αναρτώνται ειδικές προσφορές και εκπτώσεις που γίνονται για συγκεκριμένες και ρητώς αναφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα.

5.2  Ο Αποδέκτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά και να κατανοήσει τους ειδικούς όρους που διέπουν κάθε ειδική προσφορά ή έκπτωση ξεχωριστά.

5.3 Αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, την ακρίβεια και την τελική υλοποίηση της ειδικής έκπτωσης ή προσφοράς είναι η Εταιρεία.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

7.1 Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων μέσα από τον Ιστότοπο να είναι πλήρες, ακριβές, ορθό και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

7.2  Η Εταιρεία, καίτοι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη και άνευ κακόβουλων λογισμικών λειτουργία του Ιστοτόπου, δεν ευθύνεται αν από την επίσκεψη στον Ιστότοπο το τερματικό του επισκέπτη ή του χρήστη υποστεί κάποια βλάβη από κακόβουλο λογισμικό και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαθιστά στο τερματικό του κατάλληλα λογισμικά ανίχνευσης κακόβουλων υλικών.

7.3 Η Εταιρεία εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους για την προάσπιση των συστημάτων της και την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου. Ωστόσο, κάθε αντισυμβαλλόμενός της και χρήστης των υπηρεσιών της και κάθε Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι  αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη αν χωρίς δική της υπαιτιότητα και ένεκα κακόβουλης παρέμβασης τρίτων διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία ή διακοπεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας του.

7.4   Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή και να απαγορεύει την χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη ή Επαγγελματία που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος και δεν δύναται να εγγραφεί στις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου εκ νέου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1 Το παρόν αποτελεί ένα σύνολο τόσο με το Προσάρτημα Προσωπικών Δεδομένων, Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και της Πολιτικής Απορρήτου, ενώ υπερισχύει και συμπληρώνει κάθε ειδικότερη συμφωνία με τους χρήστες των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή τους Επαγγελματίες-Χρήστες αυτού.

8.2 Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει, κατά την απόλυτη κρίση της, σε τροποποίηση του παρόντος, η οποία σε κάθε περίπτωση θα γίνεται εγγράφως και θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή της στον Ιστότοπο, η οποία κατά ρητή συμφωνία των μερών θα ισχύει ως κοινοποίηση της τροποποίησης. Τόσο ο Αποδέκτης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου όσο και ο Επαγγελματίας-Χρήστης οφείλουν με δική τους ευθύνη να ελέγχουν πριν από κάθε χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου τυχόν τροποποίηση του παρόντος και, σε περίπτωση που διαφωνούν με αυτήν, να απέχουν από την επίσκεψή τους στον Ιστότοπο και την χρήση των Υπηρεσιών του, άλλως θα τεκμαίρεται άμεσα η ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτούς της τροποποίησης.

8.3  Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη.

8.4  Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ. 

8.5 Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για κάθε δικαίωμά της που θίγεται αναφορικά με την παρούσα, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης του ιστότοπου και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής της ιδιοκτησίας.

8.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας. 


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 1. Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου http://eshop.karavasp.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει, τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Ν. 4481/2017), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “ ΚΑΛΟΥΜΕΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ ΑΕ ” που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών και επί της οδού Ορτανσίας αρ. 29 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 998106687 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 8626501000, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.
 2. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.
 3. Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού, ως και κάθε τρίτος, οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου, της δικαιούχου Εταιρείας και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.
 4. Η κυρία και διαχειρίστρια του Ιστοτόπου εταιρεία ως και κάθε τρίτος που έλκει νόμιμα δικαιώματα από αυτήν, επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.
 5. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή και του εγγεγραμμένου μέλους, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, ως επίσης και τους Νόμους 4624/2019 και 3471/2006) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, και 97/66/ΕΚ και 2016/679/ΕΕ - ΓΚΠΔ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση ή τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
 2. Κάθε επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή και κάθε εγγεγραμμένο μέλος, που για το σκοπό της εγγραφής του στον Ιστότοπο ή σε κάθε άλλο χρονικό σημείο που κάνει χρήση των υπηρεσιών του, παρέχει σε αυτόν προσωπικά του στοιχεία όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, συναινεί αυτομάτως στην ενημέρωσή του από τους διαχειριστές του Ιστοτόπου ή από τρίτους που έλκουν νόμιμα δικαιώματα από αυτόν στα ως άνω στοιχεία για μέλλουσες προσφορές, ειδήσεις ή νέα με την αποστολή σε αυτόν είτε έγγραφων ενημερώσεων με e-mail ή sms είτε τηλεφωνικών ενημερώσεων με κλήση στον αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου που έχει χορηγήσει στον Ιστότοπο. Επισκέπτες, χρήστες ή εγγεγραμμένα μέλη του Ιστοτόπου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του κόμβου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
 3. Ο Ιστότοπος δεν διατηρεί ποτέ και για κανέναν λόγο στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλων τρόπων πληρωμής.
 4. Ο Ιστότοπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεσή σας σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το τεχνικό προσωπικό ή οι εν γένει προστηθέντες ή υπάλληλοι του Ιστοτόπου δεν θεωρείται τρίτος ανεξάρτητα από το είδος σύμβασης που υπάρχει μεταξύ του Ιστοτόπου και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου. Το αυτό ισχύει ακόμη και αν η σύμβαση μεταξύ του Ιστοτόπου και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου είναι προφορική ή σιωπηρή. Το eshop.karavasp.gr (ιστότοπος) και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
 5. Όταν ο επισκέπτης του Ιστοτόπου ή χρήστης των υπηρεσιών αυτού είτε εγγραφεί στην υπηρεσία ή ολοκληρωθεί η συμπλήρωση κάθε φόρμας εγγραφής σε αυτόν, αυτομάτως συναινεί με τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τους ανωτέρω σκοπούς και με το σύνολο των όρων του παρόντος παραρτήματος και οφείλει, προτού εγγραφεί στον Ιστότοπο είτε ως εγγεγραμμένο μέλος είτε ως Επαγγελματίας-Χρήστης να τους ελέγχει, καθώς ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμά του να τους μεταβάλλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
 6. Κάθε χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου που έχει παράσχει σε αυτόν κάποια από τα ως άνω προσωπικά του στοιχεία δικαιούται οποτεδήποτε, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιστοτόπου ή πατώντας το πεδίο της αυτοματοποιημένης διαγραφής του από τη σχετική λίστα να ζητήσει από τον Ιστότοπο τη διακοπή αποστολής σε αυτόν αντίστοιχων ενημερώσεων ή κάθε είδους μη ζητηθείσα επικοινωνία στο μέλλον.
 7. Με το παρόν ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δίνει τη συγκατάθεσή του στο www.eshop.karavasp.gr (ιστότοπος) για να ενημερώνεται και να λαμβάνει μηνύματα σχετικά με τις νέες υπηρεσίες και τυχόν προσφορές. Σε περίπτωση που δεν το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη υπηρεσία όπου διατίθεται η επιλογή αυτή.
 8. Το eshop.karavasp.gr(ιστότοπος) δεν υπέχει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές τρίτων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε γεγονότα εκτός του άμεσου ελέγχου του. Ωστόσο, λόγω της πολύπλοκης φύσης της τεχνολογίας το eshop.karavasp.gr (ιστότοπος) δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποφυγή λαθών όσον αφορά το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων του χρήστη των υπηρεσιών του Ιστοτόπου και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συμπτωματικές ζημίες-βλάβες σχετικά με τη χρήση ή τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων.
 9. Ο Ιστότοπος και η διαχειρίστρια Εταιρεία αυτού αποποιείται διά της παρούσας οποιαδήποτε ευθύνη ελέγχου αθέμιτης ή παρά την θέληση του επισκέπτη ή και χρήστη των υπηρεσιών του, είτε με την ιδιότητα του εγγεγραμμένου μέλους είτε με αυτήν του Επαγγελματία-Χρήστη, χρήση των ως άνω προσωπικών του δεδομένων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη χρήσης αυτών, είτε με είτε άνευ της συγκατάθεσης του χρήστη των υπηρεσιών του. Προς αποφυγή κάθε αθέμιτης ή παρά την θέληση του χρήστη χρήση των προσωπικών του στοιχείων, ο τελευταίος δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης των προσωπικών του στοιχείων. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου.
 10. Ο επισκέπτης / χρήστης ή και το εγγεγραμμένο μέλος του Ιστοτόπου μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.
 11. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ιστότοπος και η διαχειρίστρια Εταιρεία αυτού διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών με τροποποίηση του παρόντος προσαρτήματος, το οποίο οι τελευταίοι οφείλουν να ελέγχουν τακτικά και τουλάχιστον πριν από κάθε πλοήγησή τους στον Ιστότοπο και μέσα στο υπάρχον ή και το μελλοντικά μεταβληθησόμενο νομικό πλαίσιο.
 12. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία ειδικότερα συλλέγει ο Ιστότοπος είναι τα ακόλουθα :

Cookies

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστοτόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστοτόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστοτόπου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια ο Ιστότοπος αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Εξυπηρέτηση Πελατών

ΚΑΛΟΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ ΑΕ, Αγ.Αναργύρων 19, Ν.Κηφισιά Τ.Κ 14564, Αττική, Ελλάδα

+30 210 8072863

+30 210 6252070

+30 210 8072471

©2024 Σκαλωσιές Καραβάς. All Rights Reserved. Web Design - XTD

Please publish modules in offcanvas position.